e-VIZITKA

PAVLÍK Zdeněk - technicko organizační činnost

Husova 299
Holýšov
345 62
Česká Republika

Telefon:
728 847 893
Telefax:
Skype jméno: zdenek.sva
E-mailÚprava/editace vizitky

Technicko organizační činost v oblasti :

POŹÁRNÍ OCHRANY a BEZPEČNOSTI ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

NABÍZÍME: komplexní zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce - revize   hasících přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou - požárně bezpečnostní značení i ve fotoluminiscenčním provedení - školení o PO a BOZP - zpracování ze zákona povinné dokumentace PO a BOZP - poradenství - zastupování při jednání se zástupci státní zprávy.

DÁLE ZAJIŠŤUJEME : požární nátěry, těsnící systémy kabelů apod, požárně bezpečnostní zařízení, služby v oblasti životního prostředí a ekologie, revize a kontroly komínů, hromosvodů apod.

Vážení obchodní přátelé, zákazníci,

Dovolujeme se Vás oslovit a nabídnot Vám naše služby. Stručně řečeno nabízíme zabezpečení jakékoliv činnosti v oblasti požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen PO a BOZP), od zpracování základní ze zákona povinné dokumentace, až po provedení technických činností, vyřizování odborné agendy a přímé zastupování při jednání se zástupci státní zprávy. Dále také zajišťujeme služby v oblasti životního prostředí, ekologie a nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, revize komínů, hromosvodů, provádíme požární nátěry a montáž požárně těsnících systémů atd.

Co se týče naší firmy, dovolte nám stručné představení. Jsme firma soukromá, založená fyzickou podnikající osobou, která vše vede a za vše nese odpovědnost. Naši pracovníci mají dlouholetou praxi v oboru, v oblasti máme kvalifikaci odborně způsobilých osob v PO a BOZP, máme platná osvědčení na provádění revizí hasících přístrojů a zařízení na zásobování požární vodou prakticky od všech výrobců, jejichž zařízení se běžně vyskytují a používají. Na všechny ostatní nabízené práce a služby máme příslušná oprávnění a certifikace vyhovující právní úpravě včetně požadavku ISO a EU. Působíme nepřetržitě od roku 1999, spektrumnašich zákazníků tvoří firmy malé i velké, velká i malá bytová družstva, státní instituce, rozpočtové organizace a firmy zahraniční s certifikací dle ISO, dá se konstatovat že v dané oblasti máme rozsáhlé zkušenosti, které nám umožňují plnit potřebné úkoly ke vzájemné spokojenosti. Podotýkám, že vše výše uvedené je zákonná povinnost, týkající se všech právnických a podnikajících fyzických osob.

PRO ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ STANOVENÝCH POVINNOSTÍ NABÍZÍME :

1. Externě, dodavatelsky zajištění prací osoby odborně způsobilé v PO dle §11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. tj. zpracování povinné dokumentace PO, osnovy, požární řády, evakuační plány, požární poplachové směrnice apod.

2. Výpočty požárního zatížení, posouzení požárního nebezpečí objektů a činností, začlenění do kategorie požárního nebezpečí a stanovení četnosti prevence a opatření požární bezpečnosti dle zákona o PO a prováděcí vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

3. Školení požární ochrany - všechny stupně. tj. školení vedoucích, zaměstnanců, požární hlídky, preventistů, vstupní školení a školení strážní služby.

4. Vyhledávání rizik a stanovení opatření dle zákona o PO, činnosti preventisty PO a preventivní prohlídky.

5. Výpočty potřeby hasících přístrojů, včetně typů a rozmístění, dodávky a montáž hasících přístrojů a následný servis. Výpočet potřeby požární vody, návrh typu, počtu a rozmístění požárních hydrantů, dodávku a montáž těchto hydrantů a následný servis.

6. Určení počtu a druhu požárně bezpečnostního značení, bezpečnostní tabulky únikových cest, včetně dodávky a instalace.

7. Poradenství k problematice požární ochrany, zastupování při jednání s pracovníky státní zprávy.

8. Provádění protipožárního zabezpečení kabelových tras, kovového potrubí, plastového potrubí, stavebních spar a protipožárních nátěrů.

9. Externě, dodavatelsky zajištění prací osoby odborně způsobilé v BOZP, tj. zpracování povinné dokumentace BOZP.

10. Vypracování seznamu rizik, včetně identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření, zařazení do kategorizace prací.

11. Školení BOZP - všechny stupně. tj. školení vedoucích, zaměstnanců, vstupní školení atd.

12. Zpracování povinností organizace dle Zákoníku práce.

13. Provádění pravidelných preventivních kontrol BOZP.

14. Služby v oblasti životního prostředí a ekologie, zpracování ze kákona povinné dokumentace, o prevenci závažných havárií a pod.

15. Školení pracovníků nakládajících s nebezpečnými látkami a přípravky autorizovanou osobou dle požadavku zákona o chemických látkách.

16. Odborný dohled nad nakládáním s nebezpečnými látkami a přípravky.

17. Kontroly a revize hromosvodů.

18. Kontroly a revize komínů, čištění komínů, kontroly a měření emisí spalinových cest.

a další. 

 Sykpe jméno : zdenek.sva

cs
Made by 1x1